Biblia Cornilescu Romana App Review – Best Apps for Windows 11

Advertisement

Biblia Cornilescu Romana for PC – Get the last version of Biblia Cornilescu Romana for Windows 11,10 8, 7, Vista & XP PC 32-bit/64-bit and MAC directly from this site for free now.

Get Biblia Cornilescu Romana App for Windows

Download last version of Biblia Cornilescu Romana App for PC Windows from the button link on below.

App Name Biblia Cornilescu Romana
Version 5.5.3
Update 2019-07-26
Requirement Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Biblia Cornilescu Romana logo

 

How To Install Biblia Cornilescu Romana on Windows 11

This app is made for Android. So, if you wanna install Biblia Cornilescu Romana on PC Windows, first you will need Android Emulator like Bluestacks 5 or NOX App. With this emulator app you will be able to running Biblia Cornilescu Romana into your Windows 7, 8, 10, 11 Laptop. And even install android app on your MAC OSx PC

 1. Go to this Bluestacks 5 download page or NOX App Download Page to get the emulator that compatible with your Operating System.
 2. Click the icon on Desktop to run the Bluestacks 5 Emulator app on Windows.
 3. Login with your Google Play Store account.
 4. Then, open Google Play Store and search for ” Biblia Cornilescu Romana “
 5. Choose one of the app from the search result list. Click the Install button.
 6. Or you can import the Biblia Cornilescu Romana.apk file that you’ve downloaded from the link on above this article with Bluestacks File Explorer. Right-Click then install it.
 7. Now you can play Biblia Cornilescu Romana app for PC.
 8. Enjoy the app!
 9. Installing NOX it’s almost the same with step on above

Install Biblia Cornilescu Romana on MAC PC

This Biblia Cornilescu Romana is a great fit for Mac OS as well. To download it in your Mac Book, first you’ll need to download the .dmg file of BlueStacks Emulator for MAC. After you have finished installing BlueStacks emulator, the process of installation for Mac OS is exactly the same as Windows. Follow the above steps and you will successfully download the Biblia Cornilescu Romana App. on your Mac Book PC.

How to completely uninstall (remove) Biblia Cornilescu Romana?

Because this app is installed on PC with Bluestacks, So just follow these instructions on bellow To uninstall (remove) app:

 • On the BlueStacks window, click on the Blue colored “Home” button as shown in the picture below
 • Once you click on the “Home” button, you will be able to see the option “Installed apps” on the Home screen
 • Hover the mouse near “Installed apps” and it will then show further options “Install apk” and “Delete apps” as shown in the picture below. Left click on “Delete apps” once
 • Once we click that option, the screen option will appeared
 • All the installed apps will have a small Red “X” marked on the top left. Left click once on the small Red “X” associated with the icon of the app you are intending to uninstall or delete
 • Click on Yes to Uninstall/Delete the app
 • Repeat the procedure in case you have more than one app to be uninstalled or deleted from BlueStacks.

Alternatively, you may also left-click and hold the app icon you want to uninstall or delete and then click once on (cross button) next to the app icon to uninstall it.

Biblia Cornilescu Romana for Windows Reviews

Biblia Cornilescu Romana 5.5.3 screenshots 1
Biblia Cornilescu Romana 5.5.3 screenshots 1
Biblia Cornilescu Romana 5.5.3 screenshots 2
Biblia Cornilescu Romana 5.5.3 screenshots 2

Biblia Cornilescu Romana App Preview

Biblia Română (Romanian Holy Bible)
Biblia Cornilescu (1921)

Planuri Citirea Bibliei
Cronologic, Canonical și planuri de lectură istorice pentru un An, 180 și 90 de zile.
Puteți seta notificări, urmăriți istoricul dvs. de lectură, și a vedea planul în fiecare zi. Citește Biblia Cornilescu într-un an cu ușurință!

Zilnic Versete biblice
Aplicația are deja versete de zi cu zi (toate cărțile din Biblia), Psalmii și Evanghelii. Și vă puteți crea propriul vers – doar alege cărțile preferate ale Bibliei!Notificare zilnică, copia / partaja versurile!

Gratuit & Offline
Toate aceste caracteristici sunt gratuite și de lucru offline! Descarcă această aplicație Biblia Cornilescu și de a folosi toate aceste caracteristici în studiul de zi cu zi!

Dumitru Cornilescu (n. 4 aprilie 1891, comuna Slașoma, județul Mehedinți – d. 1975, Elveția) a fost ierodiacon și autor al unei traduceri în limba română a Bibliei, publicată în 1921, traducere care este în prezent cea mai răspândită traducere în rândul confesiunilor protestante (inclusiv cele neoprotestante).

Biblia (din lb. greacă βιβλίον, pl. βιβλία -cărți) se referă la scripturile sacre din iudaism și creștinism. Aceste scripturi sunt compilații ale unor documente separate (numite „cărți”) scrise într-un interval de timp de circa 1000 de ani. Numai Vechiul Testament are circa 100-150 scriitori diferiți, provenind din intelectualitatea aflată în serviciul conducătorilor politici. Cărțile sale au fost publicate separat și adunate în secolele I-II e.n. pentru a forma prima Biblie ebraică, Tanach, iar mai târziu, cu adăugiri, Biblia creștină, numită de creștini și Sfânta Scriptură.

Prima parte a Bibliei creștine este numită Vechiul Testament (din grecescul “palaia diathékè”). Vechiul Testament reprezintă în mare traducerea grecească (sau din aceasta în alte limbi) a textului sacru ebraic așa cum era el prin secol II î.e.n. O împărțire cu origine evreiască pe criterii funcționale a Vechiului Testament îl împarte pe acesta în Legea (“Legea lui Moise”, “Pentateucul”, adică primele “cinci cărți” ale Bibliei), Profeții și Scrierile Sfinte. A doua parte a Bibliei creștine este numită Noul Testament.
The Bible (Romanian Holy Bible)
The Cornilescu Bible (1921)

Bible Reading Plans
Chronological, Canonical and Historical Reading Plans for a Year, 180 and 90 Days.
You can set notifications, track your reading history, and see the plan every day. Read Cornilescu Bible Easily in One Year!

Daily Bible Verses
The application already has daily verses (all the books in the Bible), the Psalms and the Gospels. And you can create your own verse – just choose your favorite Bible books! Daily Notification, copy / share the lyrics!

Free & Offline
All of these features are free and offline! Download this Cornilescu Bible application and use all of these features in your daily study!

Dumitru Cornilescu (born April 4, 1891, Slaşoma commune, Mehedinţi County – d. 1975, Switzerland) was a hierodeacon and author of a translation into Romanian of the Bible, published in 1921, the translation that is currently the most widespread translation of Protestant denominations (including nonprotected ones).

The Bible (from Greek books, books, books) refers to the sacred scriptures of Judaism and Christianity. These scripts are compilations of separate documents (called “books”) written over a period of about 1,000 years. Only the Old Testament has about 100-150 different writers, coming from the intelligentsia in the service of political leaders. His books were published separately and gathered in the first and second centuries BC. to form the first Hebrew Bible, Tanach, and later, with additions, the Christian Bible, called by Christians and Holy Scripture.

The first part of the Christian Bible is called the Old Testament (from the Greek “palaia diathékè”). The Old Testament largely represents the Greek translation (or of it in other languages) of the Hebrew sacred text as it was through the 2nd century BC. A division of Jewish origin based on functional Old Testament terms divides it into the law (“the law of Moses,” “the Pentateuch,” the first “five books” of the Bible), the Prophets and the Holy Writings. The second part of the Christian Bible is called the New Testament.

am rezolvat bug-uri de aplicații și am îmbunătățit performanța

Disclaimer

Biblia Cornilescu Romana is an App that build by their Developer. This website is not directly affiliated with them. All trademarks, registered trademarks, product names and company names or logos mentioned it in here is the property of their respective owners.

Biblia Cornilescu Romana installer file is not hosted on our server. When visitor click “Download” button, installation files will downloading directly from the Official Site.